Privātuma politika

Šī Privātuma politika nosaka to, kā pārzinis – SIA “RM REHAB”, reģ. Nr. 41503089050, juridiskā adrese Daugavpils iela 41k2-50, Rīga, LV-1003 (turpmāk tekstā – Klīnika,) apstrādā Jūsu personas datus.

Šis ir vispārējs ieskats Klīnikas Privātuma politikā. Ja Jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas par to kā  Klīnika veic Jūsu personas datu apstrādi, Jūs to varat izdarīt vēršoties  Klīnikā klātienē, iepazīstoties ar Klīnikas iekšējiem noteikumiem.

Datu apstrādes nolūki

Jūsu personas dati ir  nepieciešami, lai Klīnika spētu nodrošināt savu darbību, kvalitatīvi pakalpojumu sniegšanu, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Jūsu dati var tikt apstrādāti šādos nolūkos:

 • darbinieku atlasei;
 • darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai;
 • grāmatvedības uzskaitei;
 • pakalpojumu sniegšanai;
 • reklāmas nodrošināšanai;
 • ārpakalpojumu saņemšanai;
 • zinātniskajai pētniecībai;
 • sarakstei ar fiziskām un juridiskām personām;
 

Kāda veida informāciju mēs par Jums ievācam?

Atkarībā no sadarbības veida, mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas:

 • identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi);
 • par profesionālo darbību (piem. amats, nodokļu maksātāja statuss u.c.);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta un korispodences adresi);
 • informāciju par veselību (piem., diagnozes, anamnēzi);
 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);
 • fotoattēls (piem., klienta fotoattēls, ja ir saņemta rakstveida piekrišana).
 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Klīnika apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:

 • Jūsu piekrišana;
 • līgumisko attiecību nodibināšana;
 • normatīvo aktu prasības;
 • leģitīmo interešu nodrošināšana;
 

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai Klīnikas vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, hostinga pakalpojuma sniedzējam, datu glabāšanai elektroniski uz severa).

Klīnikai ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret Klīniku tiek izvirzīta prasība;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz Klīnikai juridisko palīdzību mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
 

Elektroniskajā vidē Klīnikas izvēlētie datu apstrādes pārziņi ( Google, Facebook , Instagram, Whatsapp u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Klīnika aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi Klīnikā ar lūgumu sniegt papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem.

Vai personas dati tiek nodototi trešajām personām ārpus ES un EEZ?

Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Savienības ekonomiskās zonas robežām.

Fotogrāfēšana un filmēšana

Klīnika rīko dažādus pasākumus, kuru laikā var notikt arī notikumu fotografēšana un filmēšana, lai pastāstītu par tiem Klīnikas tīmekļa vietnē www.aktivitasuklinika.lv, sociālajos tīklos Facebook un Instagram, kā arī atsevišķās publikācijās.

Par to, ka pasākumā notiks fotografēšana vai filmēšana mēs ievietosim informāciju piemēram, tīmekļa vietnē www.aktivitasuklinika.lv, uz pasākuma afišas, vai kā attiecīgu paziņojumu pasākuma vietā. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs aplieciniet, ka esat informēts un Jums nav iebildumu, ka tiekat iekļauts vizuāla materiāla izveidē par pasākuma norisi.

Klīnika veic fotoapstrādi un filmēšanu augstā profesionālā un mākslinieciskā līmenī, lai uzņemtie fotoattēli un videomateriāli būtu estētiski un nepārkāptu pasākumu apmeklētāju tiesības uz privātumu. Tomēr, gadījumā, ja Jūs nevēlaties, lai Jūs attiecīgā pasākuma laikā tiktu fotorgrāfēts vai filmēts, Jūs uz to variet norādīt Klīnikas pārstāvjiem, kas veic fotogrāfēšanu vai filmēšanu. Gadījumā, ja Jūsu fotogrāfija vai videoieraksts ar Jūsu dalību ir jau publiskots kādā no Klīnikas informatīvajiem kanāliem un Jums pret to ir iebildumi, lūdzam vērsties Klinikā, sazinoties pa  e-pastu: rudolfs@aktivitasuklinika.lv, norādot nevēlamo Jums attēlu vai videoierakstu. Izvērtējot situāciju, mēs centīsimies apmierināt Jūsu lūgumu.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

Klīnika nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Klīnika izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.

Klīnika rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Klīnikas vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Datu apstrādes termiņi

Klīnika uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai realizētu tiesības, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat Klīnikas pakalpojumus vai arī, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja personas dati tika apstrādāti, pamatojoties uz to. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka mērķis, kādam šie dati tika ievākti.

Kādas ir Jūsu datu subjekta tiesības?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu apstrādi, sazinoties ar Klīniku, Jūs varat:

 • iegūt informāciju par tiem datiem, kas par Jums ir iegūti, sniedzot Klīnikas pakalpojumus;
 • iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir nodoti personas dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
 • pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, neskarot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukšanas;
 

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par Klīnikas veikto datu apstrādi, Jūs varat kontaktēties ar Klīniku, izmantojot e-pastu: rudolfs@aktivitasuklinika.lv.

Ja Jūs neapmierinās Klīnikas atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka Klīnika veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.